Prijava dugometražnog igranog filma za izbor hrvatskog kandidata za 90. nagradu Oscar

Hrvatsko društvo filmskih djelatnika (HDFD) i ove godine bira hrvatskog kandidata za nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti (AAFUZ) u kategoriji najbolji film na stranom jeziku.
Pravo na kandidiranje i sudjelovanje na ovom izboru imaju svi filmovi pod većinskom kreativnom kontrolom državljana Republike Hrvatske ili osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, a koji su imali prvu objavu i redovnu komercijalnu kino distribuciju u Republici Hrvatskoj u razdoblju između ne prije 1. listopada 2016. i ne kasnije od 30. rujna 2017. Komercijalna kino distribucija je trebala trajati najmanje sedam dana u kontinuitetu.

Prijava filma
U prijavi za izbor hrvatskog kandidata za nagradu Oscar producent treba dostaviti sljedeće dokumente:
1. izjavu o podmirenju svih materijalnih davanja što uključuje davanja prema autorima, glumcima i djelatnicima i filmskim kompanijama koji su surađivali i radili na prijavljenom filmu, potpisanu od strane producenta i redatelja i izjavu da film ima riješena sva autorska prava
2. scanove ili kopije isječaka iz dnevnih novina i magazina kojima se dokazuje prikazivanje u redovnoj distribuciji (najmanje 7 dana u kontinuitetu od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2017. – u slučaju distribucije filma nakon odabira hrvatskog kandidata za Oscara, isječke dostaviti do 25. rujna tekuće godine)
3. potvrdu distributera o komercijalnom prikazivanju filma u navedenom roku
4. najavnu i odjavnu špicu filma
5. popis nagrada koje je film osvojio te podaci o međunarodnoj distribuciji

Film koji bude izabran za hrvatskog kandidata za 90. nagradu Oscar treba dostaviti:
1. sinopsis filma na engleskom jeziku
2. biografiju redatelja s filmografijom na engleskom jeziku
3. fotografije režisera
4. plakat filma.
Gore navedeni dokumenti se dostavljaju u sjedište Hrvatskog društva filmskih djelatnika, Britanski trg 12, 10000 Zagreb ili na tajnik@hdfd.hr (ako dokumente šaljete mailom izradite ih u .pdf ili .docx ili .doc format i napravite ovjeru elektronskim potpisom).

Izbor hrvatskog kandidata za nagradu Oscar odvijat će se u skladu s općim i posebnim pravilima Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti ( http://www.oscars.org/oscars/rules-eligibility ) i Pravilnikom HDFD-a o izboru hrvatskog kandidata za nagradu Oscar Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti.
U slučaju da se pravilnici razlikuju primjenjuju se pravila Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti.
U slučaju da Američka akademija filmske umjetnosti i znanosti za ovogodišnji izbor kandidata napravi modifikaciju u pravilima, svi prijavljeni biti će o tome pravovremeno obaviješteni.
Prijava izabranog hrvatskog kandidata obavit će se elektronskim putem (online submission), te Vas molim da uz pisane/tiskane dokumente pripremite iste i u elektronskom formatu prema uputama i pravilima AAFUZ i HDFD-a.
Rok za prijavu filmova Hrvatskom društvu filmskih djelatnika je 14.07.2017.
Po isteku roka za prijavu utvrdit će se ispunjavaju li prijavljeni filmovi uvjete Američke akademije filmske umjetnosti i znanosti, te će o tome biti obaviješteni. Prijavitelji čiji filmovi zadovoljavaju kriterije izbora bit će obaviješteni o formatu u kojem film treba predati i o roku za dostavu kopije filma za potrebe projekcija za izbornu Komisiju. Projekcije filmova u konkurenciji su zatvorenog tipa i mogu im nazočiti isključivo članovi Komisije i Tajnik HDFD-a. Po provedenom izboru hrvatskog kandidata za nominaciju za 90. nagradu Oscar bit će obaviješteni producent filma, Hrvatski audiovizualni centar, Ministarstvo kulture i sredstva javnog priopćavanja.