Poziv za dostavu ponuda za ulaganje HRT-a u proizvodnju audiovizualnih djela (koprodukcije) DOKUMENTARNA SERIJA 2012.

Predmet postupka jest odabir ponuda za ulaganje HRT-a u proizvodnju audiovizualnih djela (koprodukcije) Dokumentarna serija 2012. (u daljnjem tekstu: Djelo).
Razdoblje za prijavu ponuda: Od 16. listopada 2012. do 31. listopada 2012.
Na postupak se primjenjuju Opći uvjeti ugovaranja Hrvatske radiotelevizije o ulaganju HRT-a u proizvodnju audiovizualnih djela (koprodukcije) od 16. listopada 2012.
Sadržaj
U Djelu se moraju poštovati sva načela javne televizije, sukladno Zakonu o HRT-u i ostalim obvezama HRT-a sukladno zakonskim propisima.
Ponuditelj se obvezuje priložiti dokumente kojima potvrđuje da su sva autorska i srodna prava u Djelu (uključujući prava na integralnim dijelovima kao što su glazba, arhivski materijal, fotografije, likovna djela i dr. korištenih u Djelu) u skladu s odredbama Zakona o autorskim i srodnim pravima i uređena tako da na HRT ne prelazi obveza plaćanja s tog osnova prema ponuditelju ili bilo kom trećem.
Za tehnički standard isporučenog Djela primjenjuju se Tehnički standardi HRT-a za prihvat tv sadržaja u HD formatu i SD formatu.
Rok za dostavljanje Djela određen je operativnim planom.
U Djelu koje je predmet poziva nije dozvoljeno prikriveno oglašavanje.
Podnošenje ponude
Ponuditelj dostavlja ponudu poštom s naznakom:
"PONUDA ZA ODABIR AUDIOVIZUALNIH DJELA – ULAGANJE HRT-a U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA - DOKUMENTARNA SERIJA, ODJEL DOKUMENTARNI PROGRAM HTV-A. NE OTVARATI".
Ponude se mogu dostaviti cijelo vrijeme trajanja javne objave Poziva za nabavu u Službu Ekspedita, Prisavlje 3, Zagreb, bez obzira na način dostave.
Kontakt osoba: Miroslav Rezić
e-mail: miroslav.rezic@hrt.hr
Telefon: 01/ 634 – 3833
Omotnica na poleđini mora sadržavati adresu ponuditelja.
Sadržaj ponude
Ponuda mora sadržavati:
- popunjenu i ovjerenu Prijavnicu
- sve dokumente koji čine sastavni dio Prijavnice (navedeno u Prijavnici)
Odabir ponuditelja
Prilikom utvrđivanja interesa HRT-a vodit će se računa osobito o sljedećim kriterijima:
- kvaliteta scenarija;
- javna vrijednosti Djela, odnosno doprinos Djela javnom interesu;
- raspoloživost proizvodnih resursa (ljudskih i tehničkih resursa HRT-a) i financijskih sredstava;
- reference glavnih autora (scenarista, redatelja, snimatelja, i dr).;
- reference producenta
HRT zadržava pravo da ne odabere niti jednog ponuditelja.
Zagreb, 16. listopada 2012.