Otvoren natječaj za imenovanje ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra

Na temelju članaka 32. i 33. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (NN, broj61/18), članaka 27. i 28. StatutaHrvatskogaudiovizualnogcentrate Odluke Upravnog odbora od 7. ožujka 2019.godine, raspisuje se NATJEČAJ –za imenovanje ravnatelja Hrvatskog audiovizualnog centra (ž/m) Ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra imenuje se na četiri godine, a njegove glavne zadaće su: -organizira i vodi rad i poslovanje Centra, -predstavlja i zastupa Centar, -odgovara za zakonitost rada Centra, -poduzima pravne radnje u ime i za račun Centra, -predlaže godišnji program rada i razvoja Centra, financijski plan Centra teGodišnji plan provedbe Nacionalnog programa, -organizira, provodi i odgovara za provedbu akata i zaključaka Upravnog odborai Hrvatskog audiovizualnog vijeća, -predlaže Hrvatskom audiovizualnom vijeću raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava za poticanje audiovizualnih djelatnosti i stvaralaštva te komplementarnih djelatnosti sukladno Godišnjem planuprovedbe Nacionalnog programai financijskom planu-raspolaže sredstvima namijenjenima za provedbu Nacionalnog programapromicanja audiovizualnog stvaralaštvazaključivanjem ugovora s korisnicima na temelju odlukeHrvatskogaudiovizualnogvijeća, -obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom. Uvjeti: -hrvatsko državljanstvo-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili snjim izjednačeni studij,-najmanje pet godina radnog iskustva upodručju audiovizualnihdjelatnosti -aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika.Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: - životopis sa specifikacijom radnog iskustva u audiovizualnim djelatnostima, - dokaz o radnom iskustvu, - dokaz o stečenom obrazovanju, - dokaz o hrvatskom državljanstvu, - dokaz o poznavanju stranog/stranih jezika, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodikazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Hrvatski audiovizualni centar, Nova Ves 18, 10 000 Zagreb, s naznakom»Za natječaj za ravnatelja«.Upravni odbor zadržava pravo da s prijavljenim kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja obavi razgovor. Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o ishodu natječaja u zakonskom roku. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.