Natječaj za izbor organizatora Dana hrvatskoga filma

PREDMET NATJEČAJA
Natječaj se odnosi na razdoblje 2015-2016. godine.

VRSTA NATJEČAJA
Natječaj je javan i otvoren za sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti organizacije kulturnih (filmskih) manifestacija.
Pod organizacijom Dana hrvatskog filma podrazumijevaju se stručni, pravni, administrativni, financijski, tehnički, promotivni i drugi poslovi u vezi s programiranjem, organizacijom i održavanjem festivala.
Natječaj se objavljuje na internetskim stranicama HAVC-a www.havc.hr  i u drugim glasilima.

ZADANI ELEMENTI
DANI HRVATSKOG FILMA nacionalna su kulturna manifestacija (u nastavku teksta: festival) kojoj je svrha predstaviti, promicati i vrednovati u ravnopravnom natjecanju godišnju hrvatsku produkciju kratkometražnog i srednjemetražnog (igranog, dokumentarnog, animiranog, eksperimentalnog i namjenskog) filma kao i dugometražnu produkciju svih navedenih kategorija osim dugometražnog igranog filma. Svrha Festivala je također pružiti uvid u nacionalnu baštinu i komparativan uvid u suvremena kretanja u europskom i svjetskom filmu, a osobito u kinematografijama susjednih zemalja.
Festival se održava jednom godišnje u Zagrebu, u pravilu u travnju.
Festival se treba sastojati od natjecateljskog i popratnog programa, filmskog i nefilmskog sadržaja.
Organizator je dužan predložiti model organizacije i izvršne produkcije te sustav odlučivanja koji uključuje način vrednovanja, odnosno selekcije i nagrađivanja na festivalu.
Organizator je dužan definirati oblik suradnje i koordinacije s profesionalnim udrugama na području audiovizualnih djelatnosti.

Iz natječaja su isključene pravne osobe nad kojima je pokrenut postupak predstečajne nagodbe sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, NN 144/12), stečajni postupak sukladno odredbama Stečajnog zakona (N 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12) odnosno postupak likvidacije sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12.)

PRIJAVA NATJEČAJNIH RADOVA
Prijava mora sadržavati:
a)    obrazloženje programske koncepcije festivala,
b)    strateške smjernice razvoja festivala,
c)    detaljan prijedlog programa za prvu godinu – trajanje festivala, detaljna struktura programa, način odabira filmova koji će se prikazati i slično,
d)    detaljan plan komunikacije s javnošću,
e)    detaljan plan rada za prvu godinu,
f)    organizacijsku strukturu, tim ljudi sa stručnim referencama,
g)    detaljno razrađen troškovnik za izvršenje cjelokupnog predloženog programa za prvu godinu te plan financiranja - navesti sve potencijalne sufinancijere za zatvaranje financijske konstrukcije

Pravne osobe koje se natječu obvezne su uz prijavu na natječaj podnijeti:
–    ispravu o upisu pravne osobe u odgovarajući registar Republike Hrvatske
-    BON 1 i BON 2, odnosno SOL 1 i SOL 2, ne stariji od 30 dana
-    javnobilježnički ovjerenu izjavu ovlaštene osobe u pravnoj osobi da nisu u obvezi prijave predstečaja/stečaja pravne osobe.

ROKOVI
Rok za prijave na natječaj je 45 od dana objave. Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom ponuda putem pošte ili izravnom dostavom (zaključno do isteka roka za prijavu, 14. travnja 2014),u tajništvo Hrvatskog filmskog saveza (s napomenom: za Vijeće Dana hrvatskog filma), Tuškanac 1, 10000 Zagreb.
Nepravodobne, nepotpune te nečitljive ponude neće biti razmatrane.

OCJENJIVAČKI SUD
Vijeće DHF, najkasnije 15 dana od dana zatvaranja natječaja, donosi Odluku (u pisanom obliku) o izboru organizatora, kojom ustupa organizatoru pravo organizacije Dana hrvatskoga filma za određeno razdoblje i ovlašćuje ga za sudjelovanje na natječajima za sufinanciranje festivala.
Organizator potpisuje Izjavu da prihvaća obvezu organizacije festivala u skladu sa Statutom i drugim aktima DHF, smjernicama Vijeća DHF, odobrenim financijskim planom i programskom koncepcijom.